Połączenie spółek

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU

SPÓŁKI

LIBERTY MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

ZE SPÓŁKĄ

ACS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Zarządy Liberty Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi oraz ACS Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) zawiadamiają, że zamierzają połączyć:
Liberty Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000166625, posiadającej REGON: 473167802, NIP: 7262449986, o kapitale zakładowym 23.143.500 złotych, (Spółka Przejmowana)

z

ACS Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 199/205, 93-120 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037004, posiadającej NIP: 7240002522, REGON: 000036452, o kapitale zakładowym 8.784.000 złotych, (Spółka Przejmująca).
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez ACS Group S.A. z siedzibą w Łodzi spółki Liberty Motors sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Liberty Motors sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na spółkę ACS Group S.A. z siedzibą w Łodzi. W ramach połączenia wszystkie dotychczasowe akcje posiadane przez Liberty Motors sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w kapitale zakładowym ACS Group S.A. z siedzibą w Łodzi, zostaną przekazane wspólnikom Liberty Motors sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Na podstawie art. art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia się do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami w postaci:

1) projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (ACS Group S.A.) o połączeniu;

2) projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (Liberty Motors sp. z o.o.) o połączeniu;

3) oświadczenia dotyczącego wartości majątku Spółki Przejmowanej (Liberty Motors sp. z o.o.) sporządzonego dla celów połączenia na dzień 11 czerwca 2015 r.;

4) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Liberty Motors sp. z o.o.) sporządzonego dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2015 r.;

5) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej (ACS Group S.A.) sporządzonego dla celów połączenia na 11 czerwca 2015 r.